Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen. Deze wet bevat onder meer de verplichting voor juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden bij te houden, alsmede de verplichtingen voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar aan een begunstigde bij te houden. Deze verplichtingen zijn op 8 juli 2020 in werking getreden. De plicht voor rechtspersonen om hun UBO(’s) te registeren in het UBO-register geldt echter vanaf 27 september 2020.

Doel van de registratie is het transparanter maken wie achter de rechtspersoon zit en daarmee het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Wat is een (pseudo-)UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon. Bij het identificeren wordt dus gekeken naar de achterliggende natuurlijke personen, ongeacht het aantal tussenliggende vennootschappen ten opzichte van de rechtspersoon die het betreft.

Ingeval er geen UBO bestaat of er twijfel bestaat of de achterhaalde persoon wel daadwerkelijk de UBO is, dan moet er één of meer pseudo-UBO’s worden aangewezen. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’. Hieraan kan men denken aan personen die het dagelijks beleid bepalen zoals een statutair bestuurder of een persoon uit de managementlaag daaronder. Is een rechtspersoon bestuurder, dan wordt de persoon die daarvan de bestuurder is aangemerkt als UBO.

Een UBO-register

Op grond van de Implementatiewet moeten alle rechtspersonen hun UBO’s registeren in een centraal, openbaar toegankelijk register. Dit register is een onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en valt daarmee onder het beheer van de KvK. Een deel van de informatie over de UBO’s is vanaf 27 september 2020 vrij opvraagbaar bij de KvK. Het betreft de volgende informatie: de naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang in de rechtspersoon.

Verplichtingen

Na 27 september 2020 dienen nieuw op te richten rechtspersonen hun UBO’s te op te geven wanneer zij zich registreren bij de KvK. Voor bestaande rechtspersonen geldt een overgangsperiode. Zij dienen binnen 18 maanden na 27 september 2020 (dus tot uiterlijk 27 maart 2022) hun UBO’s te registreren.

Wanneer een rechtspersoon niet aan de UBO-registratieverplichting voldoet, dan kunnen er zowel administratierechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Deze sancties kunnen zowel aan de rechtspersoon als de UBO worden opgelegd.

Voor Wwft-instellingen zoals trust-, advocaten- en notariskantoren en banken geldt bovendien de zogenaamde terugmeldingsplicht. Dit houdt in dat Wwft-instellingen verplicht worden melding te doen bij de KvK wanneer zij vaststellen dat de gegevens van de (pseudo-)UBO niet correct of niet volledig zijn. Dergelijke constateringen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden naar aanleiding van het vereiste cliëntenonderzoek.

Intern register stichtingen

Vanaf 8 juli 2020 treedt artikel 290 van het Burgerlijk Wetboek 2 ook in werking. Deze bepaling specificeert dat het bestuur van een stichting verplicht is alle begunstigden, die een uitkering krijgen van 25% of minder van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, in een register in de eigen administratie op te nemen. Voor de grote uitkeringen hoeft dat niet, want die vallen al onder het UBO-register.

Meer informatie?

Hebt u vragen over hoe het UBO-register werkt? Welke persoon of personen van uw vennootschap of entiteit kwalificeren als UBO? Welke informatie u nodig heeft en/of hoe de registratie van die UBO-informatie bij het handelsregister plaatsvindt? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch op 035 677 40 80 of per e-mail aan guus.overgoor@thelawfactor.nl.

Volg The Law Factor op LinkedIn.