Per 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR-wetgeving vervangen. Op grond van de Wet DBA kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen voor loonheffingen als de Belastingdienst van oordeel is dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Is het voor u als opdrachtgever mogelijk om afwijkende afspraken te maken omtrent deze naheffingen?

Gedurende het VAR-tijdperk lag het financiële risico als er naar het oordeel van de Belastingdienst sprake was van een arbeidsovereenkomst (schijnzelfstandigheid) bij de ZZP’er/opdrachtnemer. Met de inwerkingtreding van de Wet DBA is hier verandering in gekomen. De fiscale gevolgen van schijnzelfstandigheid zijn thans voor rekening van de opdrachtgever/werkgever. Als gevolg van deze verandering zullen opdrachtgevers het risico van naheffingen en boetes zoveel mogelijk bij de opdrachtnemer willen leggen. Contractueel is dit mogelijk door middel van het opnemen van een vrijwaringsclausule. De Wet DBA verbiedt niet dat de opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat, als door de Belastingdienst een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, de naheffingen en boetes op de opdrachtnemer worden verhaald.

Er geldt echter wel een uitzondering. Niet alle loonheffingen kunnen op de opdrachtnemer/werknemer worden verhaald. Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod. Die heffingen worden immers door de werkgever gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premies is dus wettelijk niet toegestaan, in zijn geheel nietig en converteert niet in een geldige bepaling.

De premies volksverzekeringen en loonbelasting kan de opdrachtgever wel verhalen op de opdrachtnemer/werknemer. Dit deel van de heffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen. Zolang de opdrachtgever een vrijwaringsclausule opneemt die enkel ziet op het verhaal van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen handelt hij aldus conform de wet.

Waarom een dergelijke vrijwaringsclausule niet standaard in de modelovereenkomsten van de Belastingdienst is opgenomen blijkt uit de beantwoording van de Kamervragen van 24 augustus 2016. Een dergelijke vrijwaringsclausule die ziet op verhaal bij de opdrachtnemer/werknemer is niet relevant voor de fiscale duiding en beoordeling van de arbeidsrelatie. Een dergelijke verhaalsbepaling is echter niet ongebruikelijk, aldus Minister Wiebes.

Wilt u een vrijwaringsclausule opnemen in uw overeenkomst van opdracht? Let dan in ieder geval op de voor verhaalvatbare heffingen. Het verdient de voorkeur dat u deze posten specifiek benoemt in de vrijwaringsclausule. Wanneer u een algemene vrijwaringsclausule wil opnemen, is het raadzaam op te nemen dat deze verhaalsmogelijkheden niet gelden als de wet dit niet toelaat.

Heeft u naar aanleiding van deze legal update vragen? Neem dan contact met ons.

3 juli 2017