Naar aanleiding van de commotie omtrent de Wet DBA, heeft de regering in haar regeerakkoord van 10 oktober jl. besloten dat de Wet DBA dient te worden vervangen. Volgens de regering zou deze wet niet zijn doel hebben getroffen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Sterker nog, het heeft alleen maar onrust gebracht. Om die reden is de regering voornemens een nieuwe wet in te voeren. Er komt een minimum tarief voor zzp’ers, een opt-out voorziening en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.

Minimumtarief zzp’ers

In de toekomst wordt er voor zzp’ers bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief met een langere duur van de overeenkomst of bij een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Wat er precies onder laag tarief wordt verstaan, wordt in het regeerakkoord gedefinieerd als “corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijke minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s”. Er zal één tarief gekozen worden om voor de gehele arbeidsmarkt de “onderkant” af te bakenen. Dit tarief zal op basis hiervan liggen in een bandbreedte tussen de EUR 15,– en EUR 18,– per uur. Er is sprake van een lange duur van de overeenkomst indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan 3 maanden.

Opt-out voorziening

In het regeerakkoord spreekt de regering tevens over de invoering van een “opt-out” regeling voor zelfstandige ondernemers aan de “bovenkant” van de arbeidsmarkt ten aanzien van loonbelasting en de werknemersverzekeringen. De opt-out regeling zal van toepassing zijn indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een korte duur van de overeenkomst of als er sprake is van een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een hoog tarief zal een tarief zijn boven de EUR 75,– per uur. Een korte duur zal in beginsel gedefinieerd worden als korter dan een jaar.

Opdrachtgeversverklaring

Zzp’ers die boven het lage tarief de werkzaamheden verrichten, zullen te maken krijgen met de zogenaamde opdrachtgeversverklaring. Deze geeft de opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zzp’ers. Deze verklaring zal de opdrachtgever genereren via het invullen van een webmodule. De opdrachtgever dient online een vragenlijst in te vullen waarbij een aantal duidelijke vragen gesteld worden over de aard van de werkzaamheden. Ten behoeve van deze webmodule zal het onderdeel “gezagsverhouding” nader worden verhelderd. Anders dan bij de Wet DBA, zal dit onderdeel in de toekomst meer getoetst worden op basis van de materiele omstandigheden in plaats van formele omstandigheden.

Overgangsbeleid

Na de invoering van deze nieuwe wet zal er maximaal één jaar een terughoudend handhavingsbeleid gelden. Gedurende deze fase zal de Belastingdienst een coachende rol hebben en zal partijen hulp bieden bij het toepassen van de nieuwe wetgeving.

Of en wanneer deze wet in werking zal treden is nog niet duidelijk. Wel blijkt dat de regering eindelijk een einde zal maken aan het wet DBA-tijdperk. The Law Factor zal de recente ontwikkelingen omtrent deze wet nauw in de gaten houden.

Heeft u naar aanleiding van deze legal-update vragen? Neem dan contact met ons op.

7 november 2017