Valkuilen bij uitbesteding ontwikkeling technologie
Steeds meer leveranciers van high tech systemen besteden de ontwikkeling van bedrijfskritische onderdelen van hun systemen uit. Daarmee komt complex ontwikkelwerk op het bord van toeleveranciers te liggen. Voor sommige toeleveranciers is dit nieuw. Hun rol beperkte zich in het verleden tot het bouwen van systemen op basis van tekeningen van hun klanten. De praktijk leert dat deze toeleveranciers zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s. Een voorbeeld.

TransportPlus, een leverancier van high tech transport platforms, besteedt de bouw van het handlingsonderdeel van haar platforms al jaren uit aan Metaalbedrijf Jansen. Om R&D kosten te besparen, vraagt TransportPlus aan Jansen of zij het betreffende onderdeel voortaan ook wil ontwikkelen. Jansen ziet een unieke kans om de toegenomen concurrentie uit Azië het hoofd te bieden en hapt toe.

TransportPlus verstrekt Jansen de globale specificaties voor de nieuwste versie van het handlingsysteem. Partijen spreken af dat Jansen het systeem op basis van die specificaties tegen een vast bedrag zal ontwikkelen. Zodra het gereed is, zal het systeem bij TransportPlus aan een acceptatietest zal worden onderworpen.
De engineers van Jansen gaan vervolgens enthousiast aan de slag. Al gauw blijkt dat de door TransportPlus verstrekte specificaties niet kloppen. Er ontstaat een levendige e-mail correspondentie tussen de engineers van Jansen en die van TransportPlus, waarin over en weer voorstellen tot aanpassing worden gedaan. Op enig moment lijken de engineers het eens te zijn en gaat Jansen over tot realisatie van het systeem. Vervolgens wordt het systeem ter acceptatie aan TransportPlus aangeboden.

Na uitvoering van de acceptatietest neemt TransportPlus het standpunt in dat het handlingsysteem niet aan de overeengekomen specificaties beantwoord. Zij wil dat Jansen de door haar geconstateerde fouten op eigen kosten herstelt. Jansen weigert en stelt dat het systeem wel degelijk aan de specificaties voldoet. Het geschil escaleert en partijen eindigen voor de rechter. Die oordeelt dat Jansen zich beter had moeten vergewissen van de wensen en eisen van TransportPlus. Jansen wordt veroordeeld tot herstel van de gebreken. Bovendien moet Jansen de schade vergoeden, die TransportPlus heeft geleden doordat levering van het systeem is vertraagd.

Dit is helaas geen uitzonderlijk geval. De ontwikkeling van complexe systemen gaat vaak fout vanwege onduidelijkheid over de gewenste specificaties. Een gedegen product generation process (PGP), dat resulteert in heldere, vastgelegde én goedkeurde specificaties, voorkomt dat. Daarnaast is het belangrijk om contractueel vast te leggen wat de gevolgen zijn indien bij acceptatie blijkt dat het product toch niet aan de specificaties voldoet. Houd daarbij uw business case in de gaten. Vaak geldt: het verbeteren van fouten op eigen kosten is goed, maar het vergoeden van gevolgschade moet worden uitgesloten.

15 april 2015