De wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het arbeidsrecht op drie terreinen. Met de invoering van deze wijzigingen dienen de grote verschillen in de behandeling van werknemers met een vast contract en een flexibel contract kleiner te worden. Het arbeidsrecht op de drie terreinen wijzigt als volgt:
1. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers;
2. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker; en
3. De Werkeloosheidswet (WW) wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Rechtspositie flexwerkers
Door de invoering van de WWZ krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen zij eerder aanspraak maken op een vast contract. Onder de huidige regelgeving hebben ze die aanspraak na 3 jaar, maar door de invoering moeten ze na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2015.
Daarnaast worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Momenteel geldt er een tussenpoos van drie maanden. Door het verlengen van deze tussenpoos is het voor een werkgever minder aantrekkelijk om een werknemer meer dan zes maanden onbetaald thuis te laten zitten, alvorens een nieuw contract aan te gaan. Werknemer zal hier in de praktijk vaak niet mee akkoord gaan.

Wijzigingen ontslag
Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute. Voor een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid moet men zich wenden tot het UWV. Voor een ontslag om andere redenen moet men zich richten tot de kantonrechter.
Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding vervangt daarmee de ontslagvergoeding via de kantonrechter. De voorwaarden voor de transitievergoeding zijn:

• als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
• de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal EUR 75.000 en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan EUR 75.000 per jaar.

Wijzigingen Werkeloosheidswet
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden in plaats van 38 maanden. De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos. Per 1 juli 2015 worden echter al wel de volgende wijzigingen doorgevoerd in de WW:

• na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien;
• de inkomensverrekening is in de WW ingevoerd.

14 april 2015